Anslag, ansökan

De anslag som stiftelsen kan bevilja årligen är självfallet beroende av utfallet i ekonomin, penning- och aktiemarknadernas variation osv. Den årliga anslagsbeviljningen har i grova drag pendlat mellan 5 och 20 miljoner kronor.

Ansökan om anslag kan inges före den 1 mars till Stiftelsen Richard C Malmstens minne c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 2235,
403 14 GÖTEBORG.

Frågor angående ansökningsförfarandet kan göras på e-mail till henric.diefke@msa.se

Som nämnts beviljas numera endast mycket få ansökningar. Stiftelsens huvudresurser ägnas utvecklingen av Handelshögskolan som helhet i samråd med högskolans ledning.

Anslag under 2019 Tkr

Fakultetsövergripande centrumbildningar

2,325

Stipendier till utomeuropeiska studenter på Handelshögskolans masterprogram för delvis täckande av studieavgiften

0,500

Stipendier för inresande utbytesstudenter från utvecklingsländer

0,100

Utveckling av projektet att integrera hållbarhetsperspektiv i Handelshögskolans programbildningar

0,700

Utveckling av kvalitetsuppföljningssystem

0,400

Utveckling av programutbildningar på grundnivå

0,400

Globala utmaningar – lokala hot och möjligheter

0,100
SUMMA 4,525