HandelshögskolanVerksamhet

Under sina 40 första verksamhetsår har stiftelsen beviljat anslag om sammanlagt ca 425 miljoner kronor. Dessa har fördelats på tre olika huvudområden, i allt väsentligt inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Det första var byggprojektet för uppförandet av en ny handelshögskolebyggnad. Genom stiftelsens medverkan kunde ett nytt byggnadskomplex invigas 1995. Byggnaderna ritades av Erséus, Frenning och Sjögren Arkitekter AB.

Stor omsorg lades ner på den konstnärliga utsmyckningen och man erhöll också Kaspar Salinpriset, Sveriges främsta arkitekturpris, 1995. Drivande i detta arbete var professor Kurt Grönfors, Malmstensstiftelsens förste ordförande.

Det andra har varit utvecklingen av nya verksamheter inom Handelshögskolan. Exempel på detta är inrättande av en gästprofessur, stöd till ett antal adjungerade professurer samt andra åtgärder för att höja kompetensen inom olika ämnesområden och utbildningsprogram. Vidare kan nämnas betydande bidrag till Ekonomiska biblioteket och till Gothenburg Research Institute (GRI). Mycket stora resurser har ägnats internationalisering, inte minst genomförandet av den internationella mastersutbildningen Graduate School (GS).
År 2022 inrättade Handelshögskolan ett internationellt gästforskarprogram för postdoktorander, Richard C Malmsten Young International Scholar Program, som möjliggörs genom årliga anslag från stiftelsen. 

Det tredje huvudområdet som stiftelsen stöder är enskilda forskningsprojekt. Detta har dock minskat under senare år till förmån för utvecklingen av Handelshögskolans slagkraft som helhetsmiljö. Dessutom har stöd lämnats till verksamheter som medfört en utveckling av studiemiljön, till studentorganisationer och liknande.